Lang ventetid på førerprøver

Centrum Asker Trafikkskole AS

Lang ventetid på førerprøver

Kjære elev!

Det er dessverre lang ventetid på førerprøver nå og dette skyldes først og fremst pandemien.

Alle skoler gjør så godt de kan med å bestille, men det er altfor få prøver tilgjengelig.

Her er forklaring på hvordan bestilling av førerprøver foregår og har foregått siden mai i fjor. Det legges ut ledige prøver til fast klokkeslett 1 gang i uken og da legges det kun ut for 1 uke. I dag ble det lagt ut for uke 14. Det er mange færre prøver som legges ut enn før pandemien da Billingstad har flere sensorer som ikke er på jobb – igjen pga pandemien. Vi er oppfordret til kun å bestille på Billingstad og slik det er i dag vil alle som ikke sogner til denne trafikkstasjonen bli avvist om de har bestilt prøve der. Det er videre oppfordring om kun å bestille til elever som er ferdig med all obligatorisk opplæring.

Alle skolene i hele Viken får tilgang til de få prøvene samtidig og hele bestillingsprosedyren er over på under 4 minutter. Da er de få prøvene som blir lagt ut borte.

De fleste skolene setter av tid til denne bestillingsrunden – både kontorpersonell og lærere sitter klar for å bestille. Likevel klarer de fleste bare å kapre 1 eller 2 prøver hver uke siden det er så mange som skal dele få prøver.

Vi forstår frustrasjonen over at du ikke fikk prøve bestilt til deg denne uken heller. Vi forstår at ventetiden virker uendelig. Vårt beste råd til deg er at du bruker all tid til å kjøre mer slik at du består prøven når du endelig får den. Dessverre er det for mange som ikke er godt nok forberedt og derfor ikke består. Det fører jo bare til enda lenger ventetid. Per i dag har vi 34 fullmakter fra elever hos oss. Noen er helt ferdige, noen få ønsker ny førerprøve etter stryk og noen blir ferdige med obligatorisk utover våren. Vi gjør vårt beste hver uke for å bestille så mange prøver som mulig, men ber om at dere forstår at det ikke er vi som holder igjen, men mangel på ledige prøver som er årsaken.

 

Dear student!

 

Unfortunately, there is a long wait for available driving exams now and this is primarily due to the pandemic. All schools do their best to order, but there are far too few exams available.

Please read the explanation of how the booking of practical exams takes place and has taken place since May last year. Available exams are posted at a fixed time once a week and only posted for 1 week ahead. Today it was posted for week 14. There are many fewer exams offered than before the pandemic as Billingstad has several sensors who are not working - again due to the pandemic. We are encouraged to only book at Billingstad and as it is today, everyone who does not belong to this traffic station will be rejected if they have ordered an exam there. It is further encouraged to only book for students who have completed all compulsory driving and courses.

All schools throughout Viken get access to the few exams at the same time and the entire booking procedure is over in less than 4 minutes. By then the few exams that are posted are taken.

Most schools set aside time for this booking round - both office staff and teachers are ready to book. Still, most shools only manage to hijack 1 or 2 exams each week since there are so many having to share too few exams.

We understand the frustration that you did not get an exam booked for you this week either. We understand that the wait seems endless. Our best advice to you is that you spend all your time driving more so that you pass the exam when you finally get it. Unfortunately, there are too many who are not well enough prepared and therefore do not pass. This leads to even longer waiting lines. As of today, we have 34 proxies from our students. Some are completely finished, a few want a new exam after failing and some are finished with compulsory during the spring. We do our best every week to order as many exams as possible, but ask that you understand that it is not we who are holding back, but the lack of available samples that is the reason.

Flere nyheter

Bestilling av førerprøve

Les mer

Verv en venn eller flere - gjerne alle du kjenner!

Les mer

Førerkort for tilhenger?

Les mer

Ventetid på kjøretimer, obligatoriske kurs og førerprøver

Les mer

Praktisk prøve (oppkjøring)

Les mer

Teoretisk prøve

Les mer

Skolereglement

Les mer

Trafikant i mørket - obligatorisk kurs i mørkeperioden

Les mer

Finansiering

Les mer

Vis alle

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Centrum Asker & Bærum Verk Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Les mer